Förtroendemannaregister

Gemensamma nämnder och styrelser (9 st)

Namn
Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård
Gemensam patientnämnd i Södermanlands län
Nyköpings-Oxelösunds Gemensamma servicenämnd
Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund
Nyköpings-Oxelösunds Överförmyndarnämnd
Nyköping-Östgötalänken AB
ONYX Näringslivsutveckling AB
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Växelnämnden